Si ti përdorim më mirë pyjet kundër ndryshimeve klimaterike?

Pyjet janë të domosdoshëm për luftën kundër ndryshimeve klimatike. Parlamenti dëshiron të sigurohet që të gjitha shtetet anëtare t'i mbrojnë dhe ruajnë ato. Në Bashkimin Europian ka 182 milionë hektarë pyje. Pyjet mbulojnë 43% të tokës në Bashkimin Europian. 70% e sipërfaqeve pyjore ndodhen në shtatë vende: Itali, Finlandë, Francë, Gjermani, Poloni, Spanjë dhe Suedi. Megjithatë, përqindja e pyjeve dhe sipërfaqja pyjore në sipërfaqen e përgjithshme të vendit ndryshojnë nga vendi në vend.

Pyjet luajnë një rol vendimtar në kapjen e dioksidit të karbonit nga atmosfera që përndryshe do të përfundonte duke kontribuar në ngrohjen globale. BE-ja ka nisur shumë iniciativa për të reduktuar emetimet dhe aktualisht po punon për disa legjislacione për të rritur sasinë e saj të karbonit.

Më 17 maj, Komiteti i Mjedisit i Parlamentit Evropian votoi në favor të një përditësimi të rregullave për përdorimin e tokës, ndryshimin e përdorimit të tokës dhe sektorin e pyjeve (LULUCF). Plenari do t'i votojë në qershor. Pyjet e BE-së thithin çdo vit ekuivalentin e 7% të emetimeve totale të gazeve serrë të BE-së.

BE-ja krenohet me 159 milionë hektarë pyje, duke mbuluar 43.5% të sipërfaqes së saj. Mbulimi pyjor mund të ndryshojë në mënyrë të konsiderueshme nga një shtet anëtar në tjetrin, duke filluar nga 10% në Maltë deri në pothuajse 70% në Finlandë.

Pyjet janë thelbësore për ekosistemin. Para së gjithash, ata mbrojnë tokën nga erozioni. Ato janë gjithashtu një pjesë integrale e ciklit, sigurojnë habitatin për shumë specie të gjalla dhe janë rregullatore të klimës. Duke thithur dioksidit e karbonit nga atmosfera, pyjet janë thelbësore për luftën kundër ndryshimeve klimatike globale.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet