Rëndësia e të qënit një udhëheqës etik dhe si të bëhesh një i vetëm

Çfarë është udhëheqja etike? Udhëheqja etike do të thotë se individët sillen sipas një sërë parimesh dhe vlerash që njihen nga shumica si një bazë e shëndoshë për të mirën e përbashkët. Këtu përfshihen integriteti, respekti, besimi, ndershmëria, transparenca dhe ndershmëria.

Udhëheqja etike duhet të jetë një vendim i vetëdijshëm. Siç shkruan Fred Kofman në librin e tij Conscious Business (Biznesi i ndërgjegjshëm), « Të jesh i vetëdijshëm do të thotë të jesh syhapur. Të jetosh me vetëdije do të thotë të jesh i hapur për të perceptuar botën përreth dhe brenda nesh, për të kuptuar rrethanat tona dhe për të vendosur se si t'u përgjigjemi atyre në mënyra që i nderojnë nevojat, vlerat dhe synimet tona.»

« Të jesh i pavetëdijshëm është të jesh në gjumë, i pamend... Ndërgjegjja na jep mundësi të përballojmë rrethanat tona dhe të ndjekim synimet tona në përputhje me vlerat tona. Kur humbim vetëdijen, na mbytin instinktet dhe zakonet që mund të mos na shërbejnë. Ndjekim synime që nuk na nxitin shëndetin dhe lumturinë, veprojmë në mënyra për të cilat më vonë na vjen keq dhe japim rezultate që na lëndojnë dhe për ata që na interesojnë.»

Pse është thelbësore të jesh udhëheqës i etikës? Ka shumë arsye të vlefshme për të qenë një udhëheqës etik.

Nga një këndvështrim kolektiv, udhëheqësit mund t'i frymëzojnë ata që i rrethojnë të sillen në mënyrë etike. Duke lënë një shembull dhe duke dhënë drejtimin për sjelljen etike, të tjerët do të vërejnë dhe do të veprojnë në mënyrë të ngjashme. Në këtë mënyrë, udhëheqësit e etikës mund të ndikojnë pozitivisht te shumë të tjerë, duke u paraqitur atyre një sërë veprimesh që mund të përvetësojnë për të mirën më të madhe.

Në një nivel personal, të jesh një udhëheqës etik është thelbësor për besueshmërinë dhe reputacionin. Nëse dikush synon të jetë një udhëheqës, është një afat i gjatë. Sjellja në mënyrë joetike automatikisht mund të nxjerrë një lider nga liga A dhe mund të dëmtojë rëndë markën e tyre personale ose të kompanisë. Për më tepër, sjelljet joetike shpesh e keqësojnë vlerësimin për veten, duke çuar në një përfundim suboptimal dhe në një rast të humbur për të shprehur potencialin e plotë.

6 elemente që përcaktojnë udhëheqjen etike: Udhëheqja etike përfshin shumë gjëra por në fund të fundit zien deri në këto gjashtë elemente kryesore.

- Ndershmëri. Ndershmëria i bën udhëheqësit e etikës të denjë për besimin që u besojnë të tjerët. Kjo do të thotë se udhëheqësit angazhohen t'i paraqesin faktet siç janë, të luajnë ndershmërisht me konkurrentët dhe të komunikojnë ndershmërisht me të tjerët.

- Drejtësi. Të jesh i drejtë do të thotë t'i trajtosh të gjithë njësoj, të ofrosh mundësi pa favorizim dhe të dënosh sjellje e manipulime të papërshtatshme, si edhe çdo veprim tjetër që mund të dëmtojë dikë.

- Respekt. Udhëheqësit e etikës respektojnë të tjerët rreth tyre, pavarësisht nga pozicioni i tyre ose karakteristikat identifikuese. Kjo do të thotë se ata dëgjojnë secilin prej tyre, nxitin përfshirjen dhe vlerësojnë diversitetin.

Integriteti. Integriteti tregohet kur vlerat, fjalët dhe veprimet janë të përputhshme dhe të qëndrueshme. Nuk mjafton të flasësh për fjalimin, por duhet të ecësh në këmbë për të treguar integritet.

- Përgjegjësi. Përgjegjësia do të thotë të pranosh të jesh në krye, të përqafosh fuqinë dhe detyrat që vijnë me të, dhe gjithmonë të përgjigjesh dhe të jesh i pranishëm në situata sfiduese.

- Transparencë. Transparenca ka të bëjë kryesisht me komunikimin me të gjithë të interesuarit. Kjo nënkupton mbajtjen e një dialogu të hapur, pranimin e komenteve dhe zbulimin e informacionit që të tjerët kanë nevojë për të dhënë punën e tyre.

Cilat janë tiparet e një udhëheqësi etik?

"Mënyra më e mirë për të bërë është të jesh." – Lao Tzu

Udhëheqësit luajnë një rol vendimtar në korporatat, pasi janë zgjedhur për të udhëhequr të tjerët. Çfarë bëjnë udhëheqësit e mëdhenj të etikës dhe çfarë tiparesh etike kanë të përbashkëta?

Ata e dinë busullën e tyre të brendshme dhe vlerate tyre. Njohja e vetes është tipari i parë që një udhëheqës etik duhet të zotërojë. Duke njohur vlerat dhe parimet e tyre, ata mund t'i bëjnë të dukshëm për të tjerët, të zënë pozita dhe të hyjnë me forcë në negociata.

Ata kanë një sjellje etike të qëndrueshme. Reputacioni ndërtohet mbi përsëritjen dhe udhëheqësit e etikës e dinë këtë. Udhëheqësit janë të pambrojtur, pasi besimi që njerëzit u besojnë atyre mund të zbehet shpejt nëse kanë gabuar, pavarësisht se sa mirë janë sjellë në të kaluarën. Udhëheqësit duhet të dërgojnë sinjale të vazhdueshme për të treguar se njerëzit mund të vazhdojnë t'u besojnë atyre.

Ata nuk i tolerojnë devijimet nga kodi etik. Nëse dikush vepron kundër Kodit të Sjelljes dhe udhëheqësi nuk ndërmerr veprime, kjo mund të sinjalizojë se Kodi i Sjelljes nuk është i rëndësishëm. Udhëheqësit e etikës nuk bëjnë përjashtime në këtë fushë dhe menjëherë sinjalizojnë se cilat sjellje nuk tolerohen. Duke vepruar kështu, ata ndërtojnë qëndrueshmëri dhe besueshmëri dhe shmangin pështjellimin dhe dyshimet për sjelljen e pranuar.

Ata ngrenë shqetësimet e tyre, edhe pse jopopullore. Udhëheqësit e etikës e dinë se shpërfillja e hollësive të rëndësishme mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme. Ata vëzhgojnë me kujdes situatat për të identifikuar çështjet e mundshme. Kur hasin ndonjë dyshim ose dilemë, udhëheqësit e etikës i ngrenë shqetësimet e tyre, edhe nëse kjo do të thotë t'i ngadalësojnë gjërat ose të krijojnë më shumë punë.

Ata pranojnë gabimet dhe kanë një plan shërimi po të jetë e nevojshme. Nëse gjërat shkojnë keq, udhëheqësit e etikës nuk e fshehin ose nuk e minimizojnë atë që ndodhi. Në vend të kësaj, ata e zotërojnë gabimin e tyre, kërkojnë falje, gjejnë mënyra për të zgjidhur çështjen dhe ndajnë të gjitha planet e mundshme të rimëkëmbjes me të interesuarit. Kjo tregon se ata interesohen dhe po bëjnë atë që kanë në dorë për të përmirësuar një situatë të pafat.

Ata janë të gatshëm të marrin përgjegjësi të plotë. Siç pohon Napoleon Hill, "Udhëheqësi i suksesshëm duhet të jetë i gatshëm të marrë përgjegjësinë për gabimet dhe mangësitë e pasuesve të tij. Nëse përpiqet ta zhvendosë këtë përgjegjësi, ai nuk do të mbetet udhëheqësi. Nëse një nga ithtarët e tij bën një gabim dhe e tregon veten të paaftë, udhëheqësi duhet të ketë parasysh se është ai që dështoi." Mungesa e përgjegjësisë në organizata çon në paefektshmëri, konfuzion, mosveprim dhe humbje kohe dhe burimesh. Udhëheqësit e etikës e mbajnë veten përgjegjës, marrin përgjegjësinë dhe modelojnë të tashmen dhe të ardhmen nëpërmjet fjalëve dhe veprave të tyre.

Ata gjithmonë shfaqen dhe flasin për ekipet e tyre. Udhëheqësit e etikës janë të pranishëm në kohë të mira e të këqija, zhvillojnë ekipet e tyre dhe mbrojnë të tjerët kur është e nevojshme. Ata janë në front kur stuhia godet, duke dhënë drejtim dhe duke ndihmuar ekipet e tyre të kalojnë sfidat e tyre. Ata e dinë se janë atje për t'u shërbyer interesave të ekipeve dhe organizatave të tyre mbi interesat e tyre.

Ata veprojnë me drejtësi. Udhëheqësit duhet të përballen me shumë vendime dhe negociata. Sjellja e tyre favorizon qartë fitoret afat-gjata gjatë fitimeve afat-shkurtra. Ajo gjithashtu mbështet meritokracinë dhe trajtimin e drejtë të çdo individi, pavarësisht nga statusi, etnia, mosha, apo ndonjë faktor tjetër potencial i diskriminimit.

Ata ecin në bisedë. Të fundit, por jo më pak të parën, udhëheqësit e etikës veprojnë me integritet. Ata praktikojnë atë që predikojnë dhe vlerat, fjalët dhe veprat e tyre janë të radhitura dhe të dukshme për këdo. Nëse nuk do t'u përmbaheshin të njëjtave norma që u paraqesin të tjerëve, besueshmëria dhe reputacioni i tyre do të vuanin. Të udhëhequr nga shembulli është një zgjedhje e ndërgjegjes dhe kërkon fokus të përditshëm, por paguan si asgjë tjetër.

7 mënyra se si udhëheqja etike mund të ndikojë te një organizatë. Udhëheqja etike siguron përfitime të mëdha për organizatat, në shumë mënyra.

Rritje e ndjenjës së përkatësisë. Kur vlerat e kompanisë dhe vlerat individuale të jenë të përputhshme dhe parimet etike të miratohen, mirëqenia e përgjithshme e gjithsecilit do të rritet. Kjo çon në një atmosferë pozitive, e cila përforcon dhe nxit sjelljet etike, duke krijuar një lak virtuoz ku të gjithë do të ndjehen si në shtëpi dhe në gjendjen e duhur për të dhënë më të mirën e tyre.

Marrëdhënie të përmirësuara me klientët. Klientët do të ndjejnë se kanë marrë një vendim të mirë për të punuar me kompaninë tuaj kur ata perceptojnë dhe dëshmojnë udhëheqjen etike dhe vlerat kulturore. Kjo do t'i inkurajojë ata të vazhdojnë të bëjnë biznes me ju, duke rritur gjithashtu reputacionin tuaj si një nga lojtarët e ndershëm në treg.

Respekt nga shoqëria dhe komunitetet. Organizatat që udhëhiqen nga udhëheqës të etikës lënë një shembull të mirë për të tjerët, dhe respektohen dhe vlerësohen si rezultat i kësaj. Këto janë llojet e kompanive për të cilat njerëzit dëshirojnë të punojnë, të bëjnë biznes me të dhe të imitojnë në kompanitë e tyre.

Mbështetje në kohë krizash. Bota ndryshon me shpejtësi dhe kompanitë mund të hasin shumë sfida. Por njerëzit duan të shohin udhëheqës të etikës, dhe kompanitë për të cilët punojnë, lulëzojnë. Pasja e udhëheqësve që sillen në mënyrë etike dhe veprojnë me dashamirësi e respekt mund të jetë bileta për të kaluar kohë të vështira.

Punonjës besnikë. Kur udhëheqësit janë të drejtë, anëtarët e ekipit kanë një nxitje më pak për të lëvizur gjetkë. Udhëheqësit e etikës sigurojnë mjedisin optimal për punonjësit duke frymëzuar, zhvilluar dhe krijuar një kulturë besimi dhe respekti. Kjo çon në përfitime të rëndësishme, si: ulje të qarkullimit, rendiment më të lartë dhe besnikëri.

Moral më i mirë. Një theks i fortë mbi vlerat dhe etikën krijon një mjedis pozitiv pune që nxit një gjendje shpirtërore të përgjithshme më të mirë dhe një kuptim më të lartë midis individëve. Kur rrënjët janë të forta, stresi dhe tensionet e biznesit të përditshëm janë si era në një pemë të qëndrueshme. Zakonisht njerëzit i ndiejnë rrënjët dhe e dinë nëse mund të mbështeten tek ata dhe të ndihen të sigurt, ose nëse do t'u duhet të mbajnë vigjilencën.

Stabilitet më të lartë në treg. Organizatat me udhëheqës etike janë në rrezik më të ulët të krizave të papritura për shkak të faktorëve të brendshëm. Kjo zakonisht pranohet dhe vlerësohet nga investitorët.

Motivim më i lartë. Kur çdo anëtar i ekipit e di se kompania është duke vepruar në mënyrë etike dhe në dobi të më të madhit, ata do të duan të bëjnë pjesën e tyre për të çuar më tej misionin e kompanisë.

Si t'i përmirësosh aftësitë e tua etike të udhëheqjes? Udhëheqësit e mëdhenj e dinë se ka gjithmonë vend për përmirësim. Ja disa mënyra se si mund të bëhesh një udhëheqës më i mirë etik.

Zgjidh partnerë të biznesit etik. Njerëzit që zgjedh si punonjës, partnerë, konsulentë, avokatë, furnizues dhe klientë do t'i sinjalizojnë kujtdo tjetër se çfarë do të bësh. Zgjidh me mençuri. Bëji vlerat e tua të dukshme. Pasi t'i identifikosh vlerat për të cilat je i vendosur, thuaji qartë. Duke vepruar kështu, do të shmangësh keqkuptimet dhe do të jetë e lehtë për njerëzit të vendosin të bëjnë ortakë me ty ose jo.

Vendos sjelljet e dëshiruara dhe vendos një mekanizëm kontrolli në vend. Vlerat tuaja duhet të pasqyrohen në sjelljet tuaja, të cilat janë shfaqje të dukshme që mund të vlerësohen periodikisht. Merr kohë të shqyrtosh nëse po shfaq sjelljen tënde të dëshiruar. Nëse gjendet ndonjë devijim, ai duhet të shqyrtohet dhe të zgjidhet para se të bëhet problematik.

Kurrë mos i kërkoni një punonjësi të veprojë kundër rregullave të pranuara. Rregullat janë vendosur për një arsye dhe një udhëheqës i etikës nuk duhet t'i kërkojë kurrë një anëtari të ekipit një nënçmim ose të lejojë një nga vetja e tij. Për shembull, nëse rregulli është se anëtarëve të ekipit u jepet një pushim i gjatë pas një turni prej 8 orësh, një udhëheqës nuk duhet t'u kërkojë atyre kurrë të qëndrojnë vonë. Kjo do të mbështesë vazhdimësinë dhe do të japë një shembull etik për këdo që po sheh.

Mos gënje për të ardhmen. Nëse e di që diçka nuk do të ndodhë, mos thuaj se do të ndodhë. Kjo mund të ketë të bëjë me një ngritje në detyrë, me rezultate të jashtëzakonshme financiare ose me ndonjë gjë tjetër që nuk mbështetet nga të dhënat. I papërsosuri është më i mirë se fallco dhe do të shpërblehet në afat të gjatë.

Mos e pengoni zhvillimin e anëtarëve të ekipit tuaj. Ndihmoni anëtarët e ekipit tuaj të jenë versioni më i mirë i vetvetes, edhe nëse kjo do të thotë se ju mund t'i humbni ata nga një mundësi tjetër. Ju nuk mund të mbani çdo punonjës përgjithmonë, por ju mund t'i zhvilloni ata në profesionistë më të fortë, ndërsa ata janë nën drejtimin tuaj.

Identifiko "skenarët më të këqinj" të mundshëm. Një udhëheqës duhet të jetë kurdoherë i përgatitur për rreziqet e mundshme dhe skenarët e rastit më të keq. Identifikoji herët që të mund të marrësh parasysh të gjitha ndikimet etike dhe zgjidhjet e mundshme para se të hysh në gjendje krize.

Prano të tjerët. Mos merr merita për punën e dikujt tjetër, edhe nëse është dikush që punon nën ty. Në vend të kësaj, pranoni sukseset e anëtarëve të ekipit tuaj. Kjo do të nxisë besnikërinë, do të rritë motivimin dhe do të rritë performancën.

Shembuj të udhëheqjes së mirë etike; Do të shohësh si duket udhëheqja etike në veprim? Këta shembuj të udhëheqjes etike do të tregojnë disa skenarë të botës reale.

Të ecim në fjalimin për çështje që lidhen me sigurinë. Siguria është një fokus kritik në çdo kompani prodhuese. Çdo takim në një fabrikë do të fillojë me një informacion sigurie dhe pjesëmarrësit do të lajmërohen për daljen e emergjencës. Por nuk është mjaft për të diskutuar thjesht protokollet e sigurisë, udhëheqësit duhet t'i demonstrojnë ato gjithashtu. Për shembull, duke u mbajtur mbi binarët e dorës kur përdornin shkallët, duke mbajtur syze sigurie dhe helmeta dhe duke mos i përdorur celularët nëpër bimë. Kjo tregon se siguria është vërtet një përparësi.

Jep atë që është premtuar. Kur krijoni materiale marketingu ose flisni me klientët në telefonata shitjesh, jini të ndershëm dhe transparentë në lidhje me atë që ofrohet. Për shembull, nëse reklamon se një produkt i caktuar ka disa karakteristika, klientët duhet të jenë në gjendje të konfirmojnë se këto karakteristika janë paraqitje të sakta të produktit. Mbajtja e premtimeve tregon qartë qëndrueshmëri dhe ndërton besimin me klientët.

Përgatitja e kontratave të shëndosha. Udhëheqësit e etikës u kushtojnë vëmendje hollësive. Kur punoni me konsulentë të jashtëm, për shembull, siguroni që kontratat të kenë të gjitha kushtet dhe kushtet e nevojshme, të tilla si periudha kohore, kushtet e pagesës dhe fushëveprimi i shërbimit të ofruar.

Vetëm rekomandoni diçka nëse ia vlen. Udhëheqësit e etikës rekomandojnë vetëm një produkt ose shërbim nëse mendojnë se ai do të japë vlerë. Për shembull, një firmë ligjore mund të rekomandojë që një klient të kryejë një kontroll të barabartë të pagave për të vlerësuar dhe pakësuar rrezikun e mundshëm. Këto sugjerime janë për të mirën e kompanisë, jo të firmës së avokatisë, dhe ndihmojnë për të krijuar kënaqësi, për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të mbajtur klientët.

Mendimet e fundit mbi udhëheqjen etike: Etika dhe udhëheqja shkojnë dorë për dore. Edhe pse disa kanë prirjen të mendojnë se ka një zgjedhje për të bërë midis të qënit fitimprurës dhe të suksesshëm, ose të sillen në mënyrë etike, kjo thjesht nuk është e vërtetë. Njerëzit etikë dhe udhëheqësit janë shoferë të nevojshëm për sukses.

Po sikur t'i japim një shans udhëheqjes etike?

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet